Võrumaa vähekindlustatud pered saavad omale koduapteegid
Kogu Eestit hõlmanud heategevuskampaaniaga “Tee head” koguti kokku üle 3000
apteegitoote, mis jõuavad 360 toimetulekuraskustes perede kodustesse apteekidesse.
Võrumaa perede jaoks koguti 30 koduapteeki, mis aitavad tuua leevendust kitsikuses
elavate perede laste tervise eest hoolitsemiseks.
Heategevusfondi Dharma ja Benu Apteegi poolt korraldatud kampaania osalejate poolt annetatud
tervisetootest komplekteeriti kokku 360 koduapteeki, mille igaühe väärtus on ligikaudu 50 eurot.
Sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteedi parandamisse panustava MTÜ
Maana juhatuse liikme Reet Käär sõnul on heategijate panus piirkonna majanduslikes raskustele
peredele väga suureks abiks. "Meil on hea meel, et hädavajalikud tervisetooted jõuavad 30
Võrumaa pere kodudesse. Olles igapäevaselt kokkupuutes nende peredega, teame öelda, et
nemad ise paraku ei suudaks täna kindlasti kõiki neid olulisi apteegitooteid koju varuda. Osadel
peredel napib võimalusi ka kõige elementaarsemate külmetusravimite ostmiseks, rääkimata
vajalikest vitamiinidest. Oleme väga tänulikud kõigile neile, kes omalt poolt annetuse tegid ja
aitavad kaasa abivajavate perede laste tervise parandamisse," sõnas Käär.
Annetusoste sai teha igaüks 160 Benu apteegis, mis paiknevad kõikides Eesti maakondade
linnades ja asulates. Benu Apteegi tegevjuht Kelt Kelt tõdes, et apteegikülastajad võtsid
kampaania soojalt vastu ja inimesed olid aktiivsed. “Heategijate annetusostude seas oli suur valik
erinevaid olulisi ja hädavajalikke apteegitooteid, mis leiavad nüüd oma koha 360 abivajava pere
koduapteegis. Annetuseks osteti näiteks immuunsussüsteemi parandavaid vahendeid,
külmetussiirupeid, hambahooldusvahendeid, haava ja naha hoolduseks mõeldud tooteid ja paljud
teisi,” rääkis Kelt.
Dharma juhatuse esimehe Jüri Tamme sõnul viivad Dharma tugiisikud heategevusprojekti ellu
tihedas koostöös piirkondlike organisatsioonidega, kes seisavad majanduslikes raskustes perede
eest. “Meie tugiisikud koos heade partneritega hoolitsesid selle eest, et kõik apteegikülastajate
poolt tehtud annetused jõuavad üle Eesti abivajavate lasteni 12 Eesti eri piirkonnas,” ütles
Tamm.
Heategevuskampaania “Tee head” eesmärk oli koguda üle Eesti abivajavate laste jaoks vajalikud
tervisetooted, mis peaksid olema igas koduapteegis. Selleks, et inimestel oleks apteegis mugav
tooteid üles leida, olid need märgistatud vastava sedeliga “Tee head”.

MTÜ Maana on aastal 2018 partneriks Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö
teenuse (PKT) osutamisel.


Teenuse eesmärk
PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö
tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge
suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel
saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi
arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus
ulatuses juhendamine ja abi.


Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on
täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
• isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on
tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel;
• isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või
on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
• isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi
lõpuks. 


PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada:
• töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
• lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).
• PKT teenuse I ja II etapis olevad kliendid ei tohi samaaegselt töötada töölepingu alusel
või osutada teenust võlaõigusliku lepingu alusel mistahes isikute juures (v.a
teenuseosutajaga sõlmitud vabatahtliku töö leping I etapis ning teenuseosutajaga sõlmitud
tööleping või võlaõiguslik leping II etapis).


Teenuse sisu lühikirjeldus
PKT teenuse osutamine toimub kolmes etapis:
• Teenuse I etapp – isiku töösuutlikkuse hindamine ning tööoskuste kujundamine. PKT I
etapis hindab teenuseosutaja kliendi töösuutlikkust ning selgitab välja kliendile sobivad
tööd, mida isik kaitstud tingimustes teha saaks, toimub tööharjumuse kujundamine ning
tööoskuste õpetamine ja harjutamine. I etapi kestus on kuni 6 kuud. Isik peab teenusel
osalema minimaalselt 10 päeva ja tegema tööd minimaalselt 20 tundi kuus. I etapi lõpuks
peab isik olema suuteline tegema tööd 40 tundi kuus. Isik saab päeva- ja sõiduraha.
• Teenuse II etapp – isik töötab kaitstud tingimustes, seejuures on talle teenuseosutaja
poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. II etapi kestus ei ole ajaliselt
piiratud. Isik saab töötasu.
• Teenuse III etapp – isik töötab avatud tööturul, teenuseosutaja toetab kaitstud töökohast
avatud tööturule siirdunud isikut nii tööle asumisel kui kuni 1 aasta jooksul ka edaspidi, et
säilitada isiku töövõimekus ning toetada tema töötamist avatud tööturu tingimustes.
Teenuseosutaja tugi kliendile väheneb ajas järk-järgult.


Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal
esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus. Taotluse vormi
leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid:
„Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus”.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. E-posti aadress:
pkt@sotsiaalkindlustusamet.ee Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu.


MTÜ-l Maana on Osula külas asuvates ruumides kaitstud töö teenuse pakkumiseks 10
kohta. Teenusele tulijatega hakkame I etapis katsetama järgmisi töid: erinevaid käsitöid,
õmblemistöid, kangakudumist, heegeldamist, kudumist, viltimist, puidust esemete
valmistamist, restaureerimist, heakorratöid, pesu pesemist, triikimist, parandamist,
luudade, vihtade valmistamist jne. Igaüks saab valida ja selgeks õppida endale jõukohase
töö.


Kontakt: tel. 5300 7038, e-kiri: vorumaana@gmail.com

MTÜ-s MAANA Osula 3-5

pühapäeval, 19. veebruaril kell 12.00-15.00

LAPITEHNIKA ÕPITUBA

Näidised, juhendid ja töövahendid olemas.

Juhendab Reelika Käär – kogemustega rahvusliku tekstiili valmistaja

Info ja registreerimine Reet Käär, tel. 5300 7038

Toetavad Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Sõmerpalu Vallavalitsus projekti

„Kogukonna õpitoad” raames.

MTÜ Maana viib läbi 01.10.2016-31.05.2017 projekti „Kogukonna õpitoad”. Projekti rahastab

rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 1080 euroga. Projekti raames

toimuvad alljärgnevad õpitoad:

 

Tegevus Toimumise aeg
Kangakudumise õpituba jooksvalt
Vanapaberi õpituba Detsember 2016
Lapitehnika - erinevad tehnikad Jaanuar - veebruar 2017
Savi õpituba Märts - aprill 2017
Näitus hooajal valminud töösest Mai 2017

 

Täpsem info: Reet Käär tel. 5300 7038

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038