Mittetulundusühing Maana loodi 23.09.2013.a., et edendada maapiirkondade arengut läbi
huvigruppide kaasamise.
Mittetulundusühing Maana on asutatud eesmärgiga arendada ja parandada sotsiaalselt
nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteeti, aidata kaasa sotsiaalsete probleemide
lahendamisele läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise. Meie
põhiväärtusteks on kliendikesksus, vajaduspõhisus, enesearendus, usaldus ja koostöö.

 

Lähtume oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist
Loe siit: "Eetilised põhimõtted"

 

Andmekaitseseptsialist

Reet Käär
phone1 mob 56208739
email1 reetkaar@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. aasta sügisel loodud MTÜ Maana on ennast näidanud senini heategevusliku poole pealt. Üritame käima lükata taaskasutus-vahetuslaata, kus vallaelanikud saavad omale mittevajalikke riideesemeid, jalanõusid, sporditarbeid, mööblit, kodutehnikat jne. odavalt müüa või päris tasuta jagada. Kogemus näitab, et inimesed on lahkesti nõus tasuta ära andma väga korralikke asju. Suve hakul on plaanis järjekordne taaskasutus-vahetuslaat. Meie partneriks ja suureks toeks on Sihtasutus Dharma, kelle kaudu on võimalik saada tuge lastega peredel.

Jätkuvalt korraldame oma vallas Punase Risti abina Rimist saadava leiva-saia laiali vedamist. Teises kvartalis toimub see iga kolme nädala tagant. Seni on igal leiva-saia nädalal abi saanud keskmiselt 200 inimest .

Oleme saanud omale ruumid Osula kortermajas. Hetkel näeme oma liikmete ja vallavalitsuse abiga vaeva selle korda tegemisel. Tööde maht kujunes loodetust palju suuremaks. Remondi lõppedes sisustame oma pinnal sisse taaskasutustoa ning hakkame pakkuma taaskasutusalaseid koolitusi ja õppepäevi. Lisaks on seal plaanis hakata pakkuma pesupesemise teenust, mida Osula külas senini veel ei ole.

Jätkame koostöös külaseltsidega ennetus- ja ohutusalaste teabepäevade korraldamist.

Meie üks eesmärke on valdavalt hajaasutuses elavate inimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. Selleks koostame loodavale sotsiaalsele ettevõttele äriplaani, mille valmimist rahastab regionaalministri valitsemisala ja KÜSK.

Tahame eelkõige lastega perede, eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti tõsta ning aidata neil igapäevaeluga paremini hakkama saada. Meie poole võiksid inimesed pöörduda, kui neil on vaja mingit mööblit, laste riideid/asju või midagi taolist. Samuti võivad teised meile abivajajatest teada anda, sest inimesed ise sageli häbenevad või arvavad, et teised on neist kehvemas olukorras. Kui meie pole veel kõigi abivajajateni jõudnud, siis andke endast julgesti märku ja võtke ühendust Reet Käär tel 56208739 või Helen Metsma tel 56561655.

 

Juhatuse liikmed

 

pilt400
Reet Käär
phone1 mob 56208739
email1 reetkaar@gmail.com
helen400
Helen Metsma
phone1 mob 56561655
email1helenmetsma@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marianne
Marianne Hermann
phone1 mob 53416254
email1 marianne@lasva.ee

 

MTÜ Maana liikmed

Katri Randviir
Kaire Raudsepp
Ulvi Kreevald
Ene Andrejev

Anne Helstein
Inga Toomjõe
Tiia Rodima

 

Majandusaasta Aruanded

2014 - Link

2015 - Link

2016 - Link

2017 - Link

Lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist
http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

 

VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
Sallivus
22. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

 • Pikaajalise Kaitstud Töö Teenus 2019
  Teisipäev, 14 Mai 2019
  MTÜ Maana on aastal 2019 partneriks Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö

  teenuse (PKT) osutamisel.


  Teenuse eesmärk
  PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö
  tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge
  suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel
  saavad suuremat tuge...


  Loe edasi...
 • Meie pakutavad teenused
  Esmaspäev, 13 Mai 2019

  MTÜ MAANA OSUTAB ERINEVAID TEENUSED

   

  Võru vallas tegutseb aastast 2013 erinevaid teenuseid osutav MTÜ Maana. MTÜ Maana on loodud eesmärgiga aidata inimestel oma igapäevaelu tööde ja -tegemistega paremini toime tulla ning neile selles igakülgset abi pakkuda.

   

   

  Nimetame siinkohal tegevused ja tööd (teenused), milles meie mittetulundusühing saab abiks olla:

  1. Aia- õuehooldus – muru niitmine,...


  Loe edasi...
 • Võrumaal ja Põlvas avaneb kandideerimine vabatahtlikuks seltsiliseks
  Esmaspäev, 22 Oktoober 2018

  Eesti Külaliikumine Kodukant alustab oktoobris hanke “Vabatahtlike
  rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava
  koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame
  pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. 
  Lisaks Võrumaale ja Põlvale on testimisse kaasatud veel 4 maakonda: Hiiumaa, Lääne-
  Virumaa,...


  Loe edasi...
 • PRESSITEADE
  Esmaspäev, 19 Märts 2018

  Võrumaa vähekindlustatud pered saavad omale koduapteegid
  Kogu Eestit hõlmanud heategevuskampaaniaga “Tee head” koguti kokku üle 3000
  apteegitoote, mis jõuavad 360 toimetulekuraskustes perede kodustesse apteekidesse.
  Võrumaa perede jaoks koguti 30 koduapteeki, mis aitavad tuua leevendust kitsikuses
  elavate perede laste tervise eest hoolitsemiseks.
  Heategevusfondi Dharma ja Benu Apteegi poolt...


  Loe edasi...
 • Pikaajaline Kaitstud Töö Teenus
  Pühapäev, 11 Märts 2018

  MTÜ Maana on aastal 2018 partneriks Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö
  teenuse (PKT) osutamisel.


  Teenuse eesmärk
  PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö
  tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge
  suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel
  saavad suuremat tuge...


  Loe edasi...
 • Südamekuu Perepäev 15. aprill 2017
  Reede, 31 Märts 2017

 • Lapitehnika õpituba
  Neljapäev, 16 Veebruar 2017

  MTÜ-s MAANA Osula 3-5

  pühapäeval, 19. veebruaril kell 12.00-15.00

  LAPITEHNIKA ÕPITUBA

  Näidised, juhendid ja töövahendid olemas.

  Juhendab Reelika Käär – kogemustega rahvusliku tekstiili valmistaja

  Info ja registreerimine Reet Käär, tel. 5300 7038

  Toetavad Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Sõmerpalu Vallavalitsus projekti

  „Kogukonna õpitoad” raames.

 • Kogukonna õpitoad
  Esmaspäev, 19 Detsember 2016

  MTÜ Maana viib läbi 01.10.2016-31.05.2017 projekti „Kogukonna õpitoad”. Projekti rahastab

  rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 1080 euroga. Projekti raames

  toimuvad alljärgnevad õpitoad:

   

  Tegevus Toimumise aeg
  Kangakudumise õpituba jooksvalt
  Vanapaberi õpituba Detsember 2016
  Lapitehnika - erinevad tehnikad Jaanuar - veebruar 2017
  Savi õpituba Märts -...

  Loe edasi...
 • Pesutoa teenuste täiendamine
  Esmaspäev, 19 Detsember 2016

  Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest rahastab MTÜ Maana

  projekti „Pesutoa teenuste täiendamine” summas 940 eurot, mille raames soetatakse pesukuivati ja

  õmblusmasin, et pakkuda klientidele paremat ja kompaktsemat teenust.

  Projekt kestab 01.06.2016 – 31.01.2017.

 • Võrumaa toimekaim ühing 2016 on MTÜ Maana
  Reede, 25 November 2016

  Suur aitäh meie tegevuse kaasaaitajatele, toetajatele ja märkajatele.

  Loe Lähemalt Lõunamaalase portaalist: https://lounaeestlane.ee/vorumaal-parjati-tegusamaid-kodanikke/ 

   

 • Heategevuslik Pannkoogipäev 06.November 2016
  Teisipäev, 01 November 2016

 • Tugiisiku Teenus Võrumaal
  Reede, 07 Oktoober 2016

 • Riiete Jagamine 09.08-03.09.2016
  Teisipäev, 09 August 2016

 • MTÜ Maana Sotsiaalkindlustusametile partneriks
  Pühapäev, 27 Märts 2016

  MTÜ Maana on alates 2016.a. partneriks Sotsiaalkindlustusametile projekti Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele elluviimisel. 

  Projekt on ESF prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ üheks tegevuseks.

   

  Projekti raames osutatavad teenused on:

  • võlanõustamine
  • perenõustamine
  • psühholoogiline...

  Loe edasi...
 • KASUTATUD RIIETE JAGAMINE
  Teisipäev, 09 Veebruar 2016

  KOLMAPÄEVAST - PÜHAPÄEVANI 
  (10-14 VEEBRUAR) KELL 10-14

  MTÜ MAANA RUUMIDES OSULA 3-5
  (kivikorstnaga maja 2.trepikoda, 1.korrus)

   NAISTE RIIDED JA JALANÕUD

   MEESTE RIIDED JA JALANÕUD

   LASTE RIIDED JA JALANÕUD

   KODUKAUP

   MÄNGUASJAD

  SUUR KOGUS KAUPA

  ERINEVAD SUURUSED JA TEGUMOED

  OOTAME KÕIKI HUVILISI !

  Info tel. 5300 7038

 • Meie Teenused
  Kolmapäev, 27 Jaanuar 2016

 • Valmis Tugiisikuteenuste osutamise äriplaan
  Teisipäev, 29 Detsember 2015

  Oleme saanud tugiisikuteenuse osutamise äriplaani valmis ning
  loodame uuel aastal teenuse käivitada.

  Loe rohkem siit:
   http://sev.ee/2015/12/ettevotluse-arenguprogramm-12-sotsiaalset-ettevotet-tegid-arenguhuppe/

 • RIIETE JAGAMINE
  Teisipäev, 18 August 2015

  ALATES 17. augustist kell 10-14

  MTÜ MAANA RUUMIDES OSULA 3-5
  (kivikorstnaga maja 2.trepikoda, 1.korrus)

  JAGAMINE

   Laste riided ja jalanõud

   Naiste riided ja jalanõud,  ka suured suurused

   Meeste ülikonnad, triiksärgid ja kingad

  Meil on kasutatud kaupa ja ka täiesti uusi esemeid.

   

  KÕIK ON OODATUD!

  Info tel. 5300 7038

 • 2013-2014 Majandusaasta Aruanne
  Kolmapäev, 01 Juuli 2015

  MTÜ Maana 2013 - 2014 Majandusaasta Aruanne on leitav sektsioonis "Meist"

 • Kasutatud Riiete Jagamine
  Kolmapäev, 10 Juuni 2015

  Reedel, 12, juunil kell 18.00

  Osula taluturul ja MTÜ Maana ruumides

  Kasutatud Riiete Jagamine

   Lasteriided ja jalanõud

   Naiste –ja meesteriided ning jalanõud (uus kaup)

  Lastekaup tasuta, täiskasvanute riided osaliselt tasuta

  Info tel. 5300 7038

 • Pakume Võrumaal erinevaid teenuseid
  Kolmapäev, 20 Mai 2015

  * muru niitmine
  * trimmerdamine
  * puude lõhkumine (käsitsi või masinaga)
  * puude riita ladumine
  * aiahooldus
  * ...ja muud

  - Oodatud nii väiksemad- kui ka mahukamad tööpakkumised. -

 • Taaskord on võimalus täiendada oma garderoobi!
  Reede, 01 Mai 2015

  Ootame kõiki esmaspäevast neljapäevani (4.- 7.mai) kella 10-15 ja 18-20 MTÜ Maana ruumides Osulas. Kaupa on palju - igale maitsele ja suurusele! Hinnad 0.50-2 €, komisjonikaubad kuni 10 €,
  Palju riideid TASUTA!

 • Lõunaleht kajastas Maana tegemisi: "Kui aitad teisi, aidatakse sindki"
  Neljapäev, 16 Aprill 2015

  Võrumaal tegutsev mittetulundusühing Maana pakub mitmesuguseid teenuseid pesu pesemisest puude lõikamise-lõhkumiseni. Maana on kagunurgas ainus omataoline ettevõtmine ja sai alguse kahe naise ideest, mille nad üsna ruttu ellu viisid.

  Kui Võrumaal Sõmerpalu vallas sotsiaaltööd teinud Reet Käär ja Helen Metsma ülemöödunud sügisel abivajajatele teenuste osutamise eesmärgil mittetulundusühingu...


  Loe edasi...
 • Kirbuturg
  Reede, 20 Märts 2015

   

  MTÜ Maana kutsub kõiki reedel,
  27. märtsil kell 14.00
  Osula bussipeatuse kõrval olevale platsile


  KIRBUTURULE


  Palju tasuta ja odava hinnaga kaupa lastele, naistele, meestele!
  Müüja: võta kaasa pesurest, tekk või riidenagi,
  kuhu saad oma asjad laotada ja riputada.


  Info 5300 7038 või 5656 1655


  Üritust toetab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 • MTÜ MAANA PAKUB TEENUSEID
  Teisipäev, 03 Veebruar 2015
  • PESU PESEMINE JA TRIIKIMINE
  • KÜTTEPUUDE LÕIKAMINE, LÕHKUMINE, RIITA LADUMINE
  • TÖÖOTSIJATE NÕUSTAMINE
  • KASUTATUD RIIETE TASUTA JAGAMINE(PÜHAPÄEVITI KELL 10-12)

       MTÜ MAANA RUUMID ON AVATUD E-R 10.00-15.00

       RUUMID ASUVAD OSULA 3-5 (kivikorstnaga maja 2.trepikoda, 1.korrus)

                             Tel. 53007038     

   

                  

  Loe edasi...

 • TASUTA RIIETE JAGAMINE
  Esmaspäev, 02 Veebruar 2015

  ALATES 8.VEERUARIST PÜHAPÄEVITI,
  KELL 10-12
  MTÜ MAANA RUUMIDES OSULA 3-5
  (kivikorstnaga maja 2.trepikoda, 1.korrus)

  KASUTATUD RIIETE TASUTA JAGAMINE

  • KODUTEKSTIIL
  • palju mudilaste jalanõusid
  • palju noorte neidude riideid
  • meeste triiksärgid

  Iga pühapäev lisandub uut kaupa.

  Info tel. 5300 7038

 • KASUTATUD RIIETE TASUTA JAGAMINE
  Esmaspäev, 19 Jaanuar 2015

  REEDEL, 23. JAANUARIL KELL 13-18,

  LAUPÄEVAL, 24. JAANUARIL KELL 10-16,

  PÜHAPÄEVAL, 25. JAANUARIL KELL 10-14

   

  MTÜ MAANA RUUMIDES OSULA 3-5

  (kivikorstnaga maja 2.trepikoda, 1.korrus)

   

  • KODUTEKSTIIL

  • TALVERIIDED

  • PEORIIDED

  • JALANÕUD

  Iga päev lisandub uut kaupa.

  Info tel. 5300 7038

 • Kaunist Jõuluaega!
  Pühapäev, 21 Detsember 2014

 • Uute oskustega vanast uus - Jõulu Eri
  Neljapäev, 04 Detsember 2014

  Laupäeval 6.detsembril kell 12.00 toimub MTÜ Maana ruumides Osula 3-5 klaaspudelite ja
  purkide kaunistamine ning nendest jõuluteemaliste esemete valmistamine. Kasutame
  klaasimaali- ja salvrätitehnikat. Osaleja võtab kaasa oma klaasnõu (pudel, purk, klaas, vaas jne.).
  Projekti „Uute oskustega vanast uus“ kaasrahastavad sieministeeriumi vahenditest kohaliku
  omaalgatuse programm ja Sõmerpalu...


  Loe edasi...
 • Uute oskustega vanast uus
  Neljapäev, 30 Oktoober 2014

  MTÜ Maana korraldab projekti "Uute oskustega vanast uus" raames viis taaskasutusalast koolitust. Koolitused toimuvad MTÜ Maana ruumides Osula külas kivikorstnaga kortermajas aadressiga 3-5. Koolitusi kaasrahastavad siseministeeriumi valitsemisalas olev Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Sõmerpalu Vallavalitsus.

  Vanadest ajalehdedest korvi punumise õppepäev toimub 2. novembril kell...


  Loe edasi...
 • Harjumuste ABC
  Laupäev, 04 Oktoober 2014

  Kas harjumused alluvad meie tahtele?
  Kas on võimalik neid ise luua ja halbu harjumusi headeks muuta?

   

  Toimumise aeg: 09.oktoober 2014,10:00-11:30

  Toimumise koht: MTÜ Maana Ruumid, Osula, Võrumaa

  Südmus on osalejatele tasuta!

  Loe lähemalt: www.harjumused.ee
  Info: 56561655

 • Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!
  Neljapäev, 05 Juuni 2014

  Vaimne tervis on inimese üldise terviseseisundi oluline osa. Vaimset tervist mõjutavad elukvaliteet, toimetulek, kultuurikeskkond, ühiskondlikud protsessid ja hoiakud.

  EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON (VATEK)
  Kutsub teid osalema vaimse tervise teabepäeval:

  KUIDAS ENDA ELU (MITTE) UNTSU KEERATA?!

  Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
  18.06.2014 algusega kell 12.00 kuni 16.30


  ...


  Loe edasi...
 • Meie tegemised
  Pühapäev, 20 Aprill 2014

  2013. aasta sügisel loodud MTÜ Maana on ennast näidanud senini heategevusliku poole pealt. Üritame käima lükata taaskasutus-vahetuslaata, kus vallaelanikud saavad omale mittevajalikke riideesemeid, jalanõusid, sporditarbeid, mööblit, kodutehnikat jne. odavalt müüa või päris tasuta jagada. Kogemus näitab, et inimesed on lahkesti nõus tasuta ära andma väga korralikke asju. Suve hakul on plaanis...


  Loe edasi...
 • Lastega ja lastele 2014
  Neljapäev, 17 Aprill 2014

 • Ilusat Kevadet!
  Reede, 21 Märts 2014

 • Head Vabariigi Aastapäeva!
  Esmaspäev, 24 Veebruar 2014

 • Sõbrapäeva vestlusring Osulas
  Teisipäev, 11 Veebruar 2014

 • Sõbrapäeva vestlusring Kurenurmes
  Teisipäev, 11 Veebruar 2014

 • Sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamine
  Reede, 17 Jaanuar 2014

                                        

   

   

  2014.a. aprillis valmib MTÜ Maana sotsiaalse ettevõtte äriplaan, mida rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodakikuühiskonna Sihtkapital.

  Projekti eesmärgiks on koostada äriplaan, mille abil rajatakse töötav sotsiaalne ettevõte Võru maakonnas, mis pakub erinevaid teenuseid sotsiaalhoolekande valdkonnas maapiirkondades elavatele sotsiaalselt...


  Loe edasi...
 • Rahulikke pühi!
  Teisipäev, 24 Detsember 2013

 • Advendiaja algus
  Neljapäev, 05 Detsember 2013

  Esimesel advendipühal, 1.detsembril, kogunesid MTÜ Maana liikmed Tuti talu käsitöötares, et tähistada advendiaja algust ning natuke käsitööd teha.
  Seekord valmistasime geelküünlaid.

  Nii mitmelegi osalejale oli see esimest korda oma kätega küünlaid teha. Selgus, et sellega saadakse väga
  hästi hakkama ning tulemuseks olid kaunid küünlad, mida advendiajal kodus kasutada.
  Käsitöötares räägiti...


  Loe edasi...
 • Vahetuslaat
  Teisipäev, 19 November 2013

  KALLID PERENAISED

  MTÜ Maana kutsub teid

  7. detsembril kell 12.00

   VAHETUSLAADALE

   Osula koolimaja väikeses saalis

  Tule jaga, müü ja vaheta kappidesse seisma jäänud riideid ning talvespordivarustust.
  Võta kaasa pesurest, tekk või riidenagi, kuhu saad oma asjad laotada, riputada.

  KALLID LAPSED

  Otsige üles vanad mänguasjad ning tulge vahetage uute vastu!

 • Kodulehe avamine
  Laupäev, 26 Oktoober 2013

  Hea meel on teatada, et valmis on saanud meie koduleht. Kodulehel kajastame kõiki MTÜ Maana tegevusi, uudiseid ja põnevaid sündmusi.

 • MTÜ Maana asutamine
  Laupäev, 26 Oktoober 2013

  MTÜ Maana asutamine

  Asutasime selle aasta sügisel MTÜ Maana, et edendada maapiirkondade arengut läbi huvigruppide kaasamise.

  Registrikood: 80361752
  Võru maakond, Sõmerpalu vald, Osula küla
  Asutatud 23.09.2013
   
  Juhatuse liikmed
  Helen Metsma - mob 56561655,  helenmetsma@gmail.com
  Reet Käär - mob 56208739,  reetkaar@gmail.com

   

MTÜ Maana


Registrikood 80361752
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
vorumaana@gmail.com
Infotelefon: 53007038
Swedbank EE272200221058387648
 
Juhatuse liikmed:
Helen Metsma - mob 56561655,  helenmetsma@gmail.com
Reet Käär - mob 56208739,  reetkaar@gmail.com
Marianne Hermann - mob 53753223, marianne@lasva.ee 
MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038